Gäller testamentet?

Jag får återkommande frågan ”är testamentet giltigt” att ett testamente är giltigt betyder att det inte är ogiltigt och därmed går att åberopa. Det betyder inte att allt i testamentet går att verkställa. Det kan vara regler om t.ex. laglott eller att egendom innehas med fri förfoganderätt där fördelningen blir annorlunda trots ett giltigt testamente.

Syskonbarn nekades efterarv på grund av testamente – HD nekar PT

Högsta domstolen, mål T 416-20
Tre syskonbarn till en kvinna som dog före sin man bedömdes sakna rätt till efterarv vid mannens död. Orsaken var att kvinnan hade testamenterat all sin kvarlåtenskap till tredje man. Någon konkret rätt till arv för syskonbarnen fanns därför inte. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd.

Tidigare testamente ej giltigt

Malmö tingsrätt T 744-19
Att testator återkallade det senast upprättade testamentet innebar inte automatiskt att det tidigare upprättade testamentet började gälla.

Makan ärver inte

Om den avlidne var gift och hade barn från ett tidigare äktenskap ärver efterlevande maka/make inget. Särkullbarnen har en starkare arvsrätt och får hel arvet om det inte finns något testamente. Efterlevande har rätt till bodelning, det bör dock uppmärksammas att även efterlevandes tillgångar och skulder ingår i bodelningen.

Testamenten registreras inte

I Sverige har vi ingen myndighet där vi kan registrera våra testamenten. Det finns privata alternativ för förvaring av testamenten.

Dödsbo får högre skatt efter 3 år

Även om du har ärvt rätten till något måste du som arvingen se till att egendom överförs till dig. För den som inte ser till att överföra t ex lagfarten på en fastighet blir det andra skatteregler när dödsboet blir 4 år gammalt.

En framtidsfullmakt träder ikraft genom

En framtidsfullmakt börjar oftast att gälla genom att fullmaktshavaren ensam gör bedömningen att den som givit fullmakten inte längre är i stånd att ta hand om sina angelägenheter och säger det till fullmaktsgivaren.

Ex sambo bestämmer inte mamman

Kammarrätten Sundsvall, mål 1104-12
Efter att en man dött uppstod tvist om gravsättningen mellan hans mamma och mannens ex-sambo, tillika mamma till hans omyndiga barn.

Kammarrätten konstaterar att det inte är entydigt fastställt vad mannen egentligen velat, men anser att ex-sambons uppfattning, med hänsyn till att hon är vårdnadshavare för mannens minderåriga barn, ska ges företräde. Överklagandet bifalls nu därför.