Handlingar som bör tas med till juristen vid möte för att upprätta bouppteckning

Om den avlidne var gift skall även den efterlevande make/maka alla tillgångar och skulder anges. Ta då med alla handlingarna på listan även för den efterlevande.

Namn och adress till samtliga dödsbodelägare och efterarvingar

Testamenten i original

Om testamentet finns i bankfack, vidimerade kopior och ett protokoll från en bankfacksinventering

Bouppteckning efter eventuellt tidigare avliden make/maka

Äktenskapsförord

Gåvobrev

Skuldebrev

Förskott på arv

Bodelningshandlingar

Specifikation till inkomstdeklarationen

Uppgifter om tillgångar:

Bankkonton, saldo per dödsdagen

Aktier kurs och antal per dödsdagen

Fondandelar kurs och antal per dödsdagen

Konto hos ICA, Konsum, OK, Vivo eller dylikt

Fastighetsbeteckning samt marknadsvärde eller taxeringsvärde för året före dödsfallsåret

Bostadsrättsföreningens namn och lägenhetsnummer samt marknadsvärde

Privata fordringar med uppgift om låntagare, kapitalbelopp, räntesats och förfallodagar

Sista pensions- eller löneutbetalningen efter skatt

Bouppteckningsintyg för försäkringar

Uppgifter om skulder:

Banklån, skuld per dödsdagen

Privata lån

Obetalda fakturor per dödsdagen

Begravningskostnader

Kostnad eller beräknad kostnad för inskription eller gravsten