Bouppteckning

En bouppteckning föregås av en boutredning där man utreder vilka personer som finns i dödsboet, vilken juridik samt tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är en förteckning som anger vilka personer som finns i dödsboet, vilka juridiska omständigheter samt tillgångar och skulder.

Om den avlidne var gift ska även efterlevande maka/makes tillgångar och skulder anges.

När en änka eller änkling avlider ska den först avlidnes bouppteckning tas fram, för att kontrollera om det finns efterarvingar eller om det finns andra omständigheter som påverkar den aktuella boutredningen.

Alla dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till en bouppteckningsförrättning där man går igenom bouppteckningen. Mötet ska hållas senast tre månader efter dödsfallet, därefter har dödsboet ytterligare en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket för registrering.

Den registrerade bouppteckningen uppvisas alltid när den avlidnes tillgångar ska avslutas t ex på en bank eller vid en fastighetsöverlåtelse. Den registrerade bouppteckningen är en värdehandling som visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Fördelning av den avlidnes tillgångar mellan arvingarna sker i ett arvskifte. Om den avlidne var eller har varit gift sker det först en bodelning där giftorättsegendomen delas mellan makarna

Boutredning, bouppteckning och arvskifte kan ibland vara enkla men det finns även komplicerade fall med många juridiska frågor.

Efterlämnar den avlidne inga tillgångar kan man istället för bouppteckning vända sig till kommunens boutredare för att upprätta en dödsboanmälan.

Det är sällan något som sker med automatik vad gäller dödsbon utan allt måste ombesörjas.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om bouppteckningar, broschyr och blankett.
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html