Syskonbarn nekades efterarv på grund av testamente – HD nekar PT

14 januari, 2021

Högsta domstolen, mål T 416-20
Tre syskonbarn till en kvinna som dog före sin man bedömdes sakna rätt till efterarv vid mannens död. Orsaken var att kvinnan hade testamenterat all sin kvarlåtenskap till tredje man. Någon konkret rätt till arv för syskonbarnen fanns därför inte. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd.