Syskonbarn nekades efterarv på grund av testamente – HD nekar PT

Högsta domstolen, mål T 416-20 Tre syskonbarn till en kvinna som dog före sin man bedömdes sakna rätt till efterarv vid mannens död. Orsaken var att kvinnan hade testamenterat all sin kvarlåtenskap till tredje man. Någon konkret rätt till arv för syskonbarnen fanns...

Tidigare testamente ej giltigt

Malmö tingsrätt T 744-19 Att testator återkallade det senast upprättade testamentet innebar inte automatiskt att det tidigare upprättade testamentet började gälla.

Makan ärver inte

Om den avlidne var gift och hade barn från ett tidigare äktenskap ärver efterlevande maka/make inget. Särkullbarnen har en starkare arvsrätt och får hel arvet om det inte finns något testamente. Efterlevande har rätt till bodelning, det bör dock uppmärksammas att även...

Testamenten registreras inte

I Sverige har vi ingen myndighet där vi kan registrera våra testamenten. Det finns privata alternativ för förvaring av testamenten.

Dödsbo får högre skatt efter 3 år

Även om du har ärvt rätten till något måste du som arvingen se till att egendom överförs till dig. För den som inte ser till att överföra t ex lagfarten på en fastighet blir det andra skatteregler när dödsboet blir 4 år gammalt.

En framtidsfullmakt träder ikraft genom

En framtidsfullmakt börjar oftast att gälla genom att fullmaktshavaren ensam gör bedömningen att den som givit fullmakten inte längre är i stånd att ta hand om sina angelägenheter och säger det till fullmaktsgivaren.